Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Lentiben
Szerződött támogatás összege: 69 968 310
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. szeptember 30.
Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00004

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

Lenti Város Önkormányzatának célja a pályázatban megvalósítható programok segítségével a Lenti Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő szegregátumnak minősülő területen (Arany János utca keleti oldala a temetői úttól északra - belterületi határ) a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újra termelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése. A tevékenységek eredményeként elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projekt specifikus célkitűzései között szerepel a szegregálódott területen élő népesség felzárkóztatása, életkörülményeik javítása, szemléletformálás; egészségügyi- és szociális ellátó és támogató rendszerek fejlesztése, társadalmi integráció elősegítése; a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek javítása, esélyegyenlőség és társadalmi kohézió megteremtése; közbiztonság növelése, lakossági biztonságtudat erősítése; önálló, munkaerő-piaci jelenlét feltételeinek megteremtése.

A projekt keretében az önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbiakat szeretnénk megvalósítani:

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából. A tevékenység keretén belül helyi közösségi programok és mediációs és antidiszkriminációs programok megvalósítását tervezzük.

Helyi közösségi programok célja, hogy a szegregátum területén élők az igényeikhez illeszkedő, minőségi közösségi és kulturális programokon keresztül megszólításra kerüljenek, hogy a program szakmai tartalmához önkéntesen csatlakozzanak. Szintén kiemelt cél a szegregátum lakosságának városi szövetbe való integrálása, mely a közösségi programokon keresztül lehetőséget nyújt, hogy a területen élő emberek megismerhessék egymást, és új kapcsolatok alakuljanak ki köztük és a szegregátumon kívül élők között. További cél az életminőséget javító szolgáltatások kialakítása a célcsoportok számára, mint például az egészségügyi szűrések vagy munkaerő-piaci visszailleszkedést segítő szolgáltatások. Közvetett cél, hogy javuljon a célcsoportok mentálhigiénés állapota, ami segíthet az általános közérzet javulásában és az egészségmegőrzésben. A program hosszú távú célja az egyéni felelősségvállaláson, a folyamatos párbeszéden, illetve a közösségfejlesztésen alapuló valós társadalmi esélyegyenlőség és integráció megteremtése.

A projektelem során 36 db helyi közösségi program valósul meg.

Mediációs és antidiszkriminációs programok KBT-ben meghatározott tartalommal:

  • Mediációs, konfliktuskezelő és érzékenyítő tréningek, foglalkozások felnőtteknek
  • Kortárs (Peer) mediációs képzés gyermekeknek

B) Folyamatos szociális munka megteremtése. A tevékenység részeként szociális munkás segítségével egyéni fejlesztési tervek kerülnek elkészítésre a célterületen 15 főre. A megvalósítás során három havonta felülvizsgálatra kerülnek az elkészült tervek.

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére. A tevékenység keretén belül Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő akciók és Közösségi kert program.

Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő akciók elsődleges célja a szegregált területen élők foglalkoztatásának ösztönzése. A beavatkozás célja az érintett lakosság elhelyezkedési esélyeit segítő programok szervezése.

Közösségi kert program, Környezeti nevelés, szemléletformálás program célja új gyakorlatok, lehetőségek, tevékenységek bemutatása, átadása annak érdekében, hogy megerősödjön a családok szerepe a mélyszegénység megelőzése és leküzdése tekintetében az életükhöz közeli, hétköznapi munkatevékenységek megismertetésével, olyan ismeretek elsajátítása, amivel képessé válik a szabadföldi zöldségtermesztésre, valamint a rendelkezésre álló terület minél gazdaságosabb kihasználására.  További cél a fizikai munka szépségeinek, élményének és eredményeinek bemutatása, valamint saját, ill. családi, közösségi élmény megszerzésének biztosítása.

E) Törekvés az egészség fejlesztésére. A tevékenységi körön belül életvezetési- és egészség-megőrzési képzés Programot, valamint általános iskolai tanulóknak és a szociális akcióterületen dolgozó szakembereknek Művészetterápiás mentálhigiénés programot szeretnénk megvalósítani.

Életvezetési és egészségmegőrzési képzés KBT-ben meghatározott tartalommal. Összesen 2 db 7 alkalmas Életvezetési- és egészség-megőrzési képzés, képzésenként 5-6 fős csoport részére.

Művészetterápiás mentálhigiénés program általános iskolai tanulóknak KBT-ben meghatározott tartalommal. A program során megvalósul 2 db 10 alkalmas, összesen 2x50 órás Művészetterápiás mentálhigiénés program, alkalmanként 5-6 fős csoport részére.

A projekt megvalósításába 3 fő diplomás szociális szakember, és 2 fő közösségépítő szakember kerül bevonásra.

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg. Lenti Város Önkormányzata mellett a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti, a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és a Város Művelődési Központ Lenti intézmények vesznek részt.